เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการจาก Wealth Dynamics Thailand ของผู้ใช้บริการ

1) กล่าวนำ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการบนเว็ปไซต์ของ Wealth Dynamics Thailand นี้เป็นข้อผูกพันระหว่างผู้ใช้บริการซึ่งทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบของ Wealth Dynamics Thailand เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการและ/หรือซื้อสินค้าและ/หรือเพื่อการสื่อสารใดๆตามกรอบที่ “Wealth Dynamics Thailand” กำหนด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท บริษัท เวลธ์ ไดนามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “Wealth Dynamics Thailand” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ในการใช้บริการใดๆ ผ่านทางเว็ปไซต์ของ Wealth Dynamics Thailand เพื่อการใช้บริการใดๆ รวมทั้งการซื้อสินค้าใดๆ เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ตกลงชำระเงิน และ/หรือล็อกอินเข้าสู่ระบบของ Wealth Dynamics Thailand แล้ว “ผู้ใช้บริการ” ตกลงและยินยอมที่จะผูกพันตนรวมทั้งตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Wealth Dynamics Thailand ทุกประการ

2) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ใช้บริการ”สามารถอ่านและศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ www.wealthdynamicsthailand.com/about/privacy

3) เงื่อนไขทั่วไป

 • “Wealth Dynamics Thailand” ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เงื่อนไขการใช้บริการใดๆได้ทุกเมื่อ
 • “ผู้ใช้บริการ” จะต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้รับรู้ถึงเงื่อนไขล่าสุด ที่มีการประกาศและบังคับใช้ในแต่ละช่วงเวลาใดๆ และถือเป็นพันธะสัญญาที่ผู้ใช้บริการต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
 • เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ได้ใช้ “บริการ” และ/หรือกระทำการใดๆที่เกี่ยวข้องกับ “สินค้า” หลังจากเงื่อนไขใหม่มีผลบังคับใช้แล้วให้ถือว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้ยอมรับในเงื่อนไขใหม่นั้นๆ
 • “ผู้ใช้บริการ” ได้ซื้อ “สินค้า” และ/หรือ “บริการ” จาก “Wealth Dynamics Thailand” แล้วต้องการหัก ณ ที่จ่าย และออกเอกสารใบกํากับภาษี กรุณาแจ้งที่อยู่สำหรับออกเอกสารมาที่ Email: Accounting@WealthDynamicsThailand.com เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น
 • “Wealth Dynamics Thailand” ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข และ/หรือ ยกเลิก “สินค้า” และ/หรือ “บริการ” ใดๆ ได้ทุกเวลา
 • “ผู้ใช้บริการ” ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อที่จะทำให้สามารถใช้ “สินค้า” และ/หรือ “บริการ” ได้ เช่น ค่าคอมพิวเตอร์ และ ค่าบริการใช้อินเทอร์เน็ต
 • การใช้ “บริการ” จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว และ กฎหมายยืนยันหรือบ่งชี้ตัวตน

ในการใช้ “สินค้า” และ/หรือ “บริการ” ใดๆ และใช้เว็บไซต์ “ผู้ใช้บริการ” ไม่มีสิทธิ์

 1. คัดลอก, เผยแพร่, ดัดแปลง, ปรับเปลี่ยนหน้าตา, ทำลาย, ขโมยข้อมูล และ/หรือ ขัดขวางการทำงานของ “สินค้า” และ หรือ “บริการ” และเว็บไซต์
 2. แสดงตนว่าเป็นบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นความจริง
 3. ปล่อย virus, worm, spyware, computer code, file หรือ program ใดๆ ที่จงใจ หรืออาจจะส่งผลเสีย หรือเข้าไปควบคุม การทำงานของ “สินค้า” และ/หรือ “บริการ” และ เว็บไซต์
 4. scrape, spider, ใช้ robot, หรือระบบอัตโนมัติอื่นๆ ในการเข้าไปใน “สินค้า” และ/หรือ “บริการ”

4) ข้อสนเทศทั่วไป

เว็บไซต์นี้เป็นเพียง marketplaces สำหรับ “ผู้สอน” และ “ผู้ใช้บริการ” เท่านั้น
“Wealth Dynamics Thailand” ไม่ได้จ้าง หรือ ว่าจ้าง “ผู้สอน” และ “Wealth Dynamics Thailand” จะไม่รับผิดชอบต่อการตอบโต้และ/หรือให้ข้อมูลใดๆ ต่อกันและกันระหว่าง “ผู้สอน” และ “ผู้ใช้บริการ”โดยเพียงลำพัง
“Wealth Dynamics Thailand” ไม่มีพันธะสัญญาหรือหน้าที่ใด และ/หรือในสถานะใดๆ ในทางกฎหมายและ/หรือธุรกิจ ที่จะต้องรับผิดชอบต่อบรรดาข้อพิพาทใดๆ, การสูญเสีย, และ/หรือความเสียหายใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นหรือมีขึ้นจากการกระทำของ “ผู้สอน” โดยลำพัง
“Wealth Dynamics Thailand” เป็นผู้ประสานงานและเสนอแนะข้อมูลใดๆระหว่างตัวผู้สอนและผู้ใช้บริการ
เนื้อหาของ “สินค้า” และ/หรือ “บริการ” ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากผู้สอนและ/หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยอิสระในทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ “Wealth Dynamics Thailand” ไม่มีพันธะใดๆต่อผลสุดท้ายที่เกิดขึ้นจากการนำเนื้อหาของ “สินค้า” และ/หรือ “บริการ”ไปใช้
“สินค้า” และ/หรือ ”บริการ” อาจมีการแนะนำไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 “Wealth Dynamics Thailand” ไม่ได้ควบคุมและไม่ได้สนับสนุนเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก เว็บไซต์ของบุคคลที่ 3

5) การใช้งาน

 • “ผู้ใช้บริการ” จะใช้ “สินค้า” และ/หรือ “บริการ” เพื่อการเรียนรู้เฉพาะตนเท่านั้น “ผู้ใช้บริการ” ตกลงที่จะไม่ใช้ “สินค้า” และ/หรือ “บริการ” หรือติดต่อ “ผู้สอน” เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก “Wealth Dynamics Thailand” เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่การว่าจ้าง และ การเรี่ยไรเงินและ/หรือทรัพย์สิน และ/หรือการขอรับการสนับสนุนทางการเงินและ/หรือทางผลประโยชน์ในประการใดๆ

ข้อตกลงและคำรับรองของ “ผู้ใช้บริการ”

 • “ผู้ใช้บริการ” ได้อ่านและ เข้าใจ และตกลงยอมรับราคา ตลอดจนรายละเอียดต่างๆของ “สินค้า”และ/หรือ “บริการ” ก่อนที่จะชำระเงินซื้อ “สินค้า”และ/หรือ “บริการ” นั้นๆ ในกรณีของ “ผู้ใช้บริการ” และ/หรือ “ผู้ซื้อสินค้า” ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี “ผู้ใช้บริการ” และ/หรือ “ผู้ซื้อสินค้า” ตกลงและรับรองว่า “ผู้ใช้บริการ” และ/หรือ “ผู้ซื้อสินค้า” ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่จะชำระเงินซื้อ “สินค้า” และ/หรือ “บริการ” นี้แล้ว
 • “ผู้ใช้บริการ” ซื้อ“สินค้า”และ/หรือ “บริการ” ใดๆไปแล้วไม่มีการคืนเงินทุกกรณี กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจก่อนชำระเงิน
 • “ผู้ใช้บริการ” จะไม่จัดทำข้อความใดๆและ/หรือนำเข้าซึ่งข้อความใดๆ และ/หรือภาพประกอบใดๆ และ/หรือข้อความโฆษณา และ/หรือจดหมายลูกโซ่ และ/หรือข้อความการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินใดๆในเว็บไซต์ และ/หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะทำนองเดียวกันนี้
 • “ผู้ใช้บริการ” จะไม่จัดทำข้อความและ/หรือนำเข้าซึ่งข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายใดๆที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมในประการใดๆ และ/หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในเว็บไซต์ในประการใดๆ
 • “ผู้ใช้บริการ” จะไม่นำ “สินค้า” และ/หรือ “บริการ” ไปทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำเหมือน ตัดต่อ และ/หรือเผยแพร่ในประการใดๆ
 • “ผู้ใช้บริการ” จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับ “ผู้สอน” ไม่เช่นนั้น “Wealth Dynamics Thailand” จะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” ถูกนำไปเผยแพร่ หรือถูกใช้ในประการใดๆ
 • “ผู้ใช้บริการ” จะไม่ขอข้อมูลใดๆ จาก “ผู้สอน” และ/หรือ ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ
 • “ผู้ใช้บริการ” สามารถใช้ “สินค้า” และ/หรือ “บริการ” ที่ตนซื้อได้เพียงเฉพาะเพื่อตนเองเท่านั้น “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถนำ“สินค้า” และ/หรือ “บริการ” ที่ตนซื้อไปให้บุคคลอื่นใดใช้และ/หรือใช้ร่วมได้

7) การสมัครสมาชิก

“ผู้ใช้บริการ” จะต้องสมัครสมาชิกก่อนที่จะซื้อสินค้าได้ โดย “ผู้ใช้บริการ” และ/หรือ “ผู้ซื้อสินค้า”มีความรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตนที่จะต้องทำการเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลใดๆ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด
“ผู้ใช้บริการ” จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและเป็นปัจจุบันในการสมัครสมาชิก
“ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถโอนความเป็นสมาชิกของตนให้กับผู้อื่น และ “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถใช้อีเมลของผู้อื่นในการเข้าไปใช้บริการและ/หรือซื้อสินค้าได้
“ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถเปลี่ยนอีเมลบัญชีผู้ใช้ หากจำเป็นต้องโอนคอร์สเรียนออนไลน์ที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้วไปยังอีเมลบัญชีอื่น “ผู้ใช้บริการ” ต้องทำการยื่นคำร้องมาที่ “Wealth Dynamics Thailand " โดยการพิจารณาของทีมงาน “Wealth Dynamics Thailand” ถือเป็นที่สิ้นสุด
“ผู้ใช้บริการ” เข้าใจว่าข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” ซึ่งรวมถึง ข้อมูลคอร์สเรียนออนไลน์ที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ซื้อ หรือ ลงทะเบียนเรียน จะถูกบันทึกกับอีเมลบัญชีผู้ใช้ หากมีการเปลี่ยนเปลี่ยนอีเมลบัญชีผู้ใช้ ทาง “Wealth Dynamics Thailand” จะไม่รับผิดชอบ ผลกระทบจากการเปลี่ยนอีเมลบัญชีผู้ใช้

8) ขอบเขตความรับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบของ “Wealth Dynamics Thailand” จะถูกจำกัดแค่จำนวนเงินที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ชำระเพื่อซื้อ “สินค้า”และ/หรือ ”บริการ”เท่านั้น

9) การยกเลิกการใช้สินค้า

หาก “ผู้ใช้บริการ” ทำผิดเงื่อนไขในการใช้ ”สินค้า” และ/หรือ “บริการ” ในข้อใดๆ “Wealth Dynamics Thailand” สามารถเพิกถอนและ/หรือระงับการใช้ “สินค้า” และ/หรือ “บริการ” ของ “ผู้ใช้บริการ” ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งผู้ใช้บริการและ/หรือผู้ซื้อสินค้าตกลงและยินยอมให้ “Wealth Dynamics Thailand” ริบเงินที่ได้ชำระไว้แล้วได้ทั้งจำนวนและในทันที