หน้าที่ของ CEO คืออะไร

หน้าที่ของ CEO คืออะไร

เจ้าของธุรกิจที่สามารถประสบความ
สำเร็จได้ไม่ต้องจำเป็นต้องเก่งที่สุด
หรือมีเงินทุนมากที่สุด...

Posted by Wealth Dynamics Thailand on Thursday, 15 November 2018


Leave a comment!

All fields marked with an asterisk* are required.